Zrównoważony rozwój

NASZA STRATEGIA
NASZA STRATEGIA
NASZE ZASADY PRZEWODNIE
NASZE ZASADY PRZEWODNIE
NASZE CELE<
NASZE CELE
NASZA PODRÓŻ ESG<
NASZA PODRÓŻ ESG
NASZE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
NASZE
ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE
NASZ RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
NASZ RAPORT
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

NASZA STRATEGIA


Alpha Trains uznaje znaczący wpływ kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na ogólne wyniki całej Grupy Alpha Trains.

Naszym celem jest zapewnienie, aby kwestie te były systematycznie uwzględnianie na wszystkich poziomach działalności biznesowej firmy, zarówno strategicznie, jak i operacyjnie, zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi kodeksami i zasadami.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

NASZA STRATEGIA
NASZE ZASADY PRZEWODNIE

NASZE ZASADY PRZEWODNIE


Osiągnięcie naszych celów biznesowych i ESG opiera się na budowaniu kultury zaufania, szacunku, różnorodności, uczciwości i pasji. Nasza kultura korporacyjna opiera się na tych pięciu wartościach, które zostały wypracowane wspólnie przez wszystkich naszych pracowników i określone w misji Grupy.

Nasze zaangażowanie w przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i zrównoważone praktyki biznesowe jest mocno zakorzenione w naszej kompleksowej Polityce Środowiskowej, Społecznej i Ładu Korporacyjnego (ESG).

Skutecznie zarządzamy prawami pracowniczymi, prawami człowieka oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, aby zapewnić wysokie standardy wszystkim pracownikom Grupy Alpha Trains i stronom trzecim - więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej praw pracowniczych, praw człowieka oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na bieżąco jesteśmy w pełni zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy i rzetelny oraz w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami - więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej etyki w biznesie.

Nasze cele

NASZA PODRÓŻ ESG

Certyfikaty (akredytacje)

Grupa Alpha Trains i jej oddziały w biurach w Luksemburgu, Kolonii, Antwerpii, Madrycie, Paryżu i Warszawie utrzymują zaawansowane systemy zarządzania, które opierają się na wymogach prawnych, a także normach, takich jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy), ale rówież Rozporządzenie (UE) 779/2019 (podmiot odpowiedzialny za utrzymanie) w odniesieniu do naszej jednostki biznesowej ds. lokomotyw i jednostki biznesowej ds. pasażerów i są regularnie audytowane przez zewnętrzne jednostki akredytujące, takie jak TÜV Rheinland, ERC lub Sconrail.

GRESB

Każdego roku GRESB ocenia i porównuje wyniki ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) aktywów na całym świecie, zapewniając rynkom finansowym jasność i wgląd w złożone tematy zrównoważonego rozwoju.

Alpha Trains osiągnęła znakomite wyniki w benchmarku GRESB za swoje silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W latach 2022 i 2023 Alpha Trains uzyskała 100 na 100 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w ogólnym rankingu rosnącej liczby uczestników na całym świecie. Już szósty rok z rzędu Alpha Trains otrzymała 5-gwiazdkową ocenę GRESB i tytuł Lidera Sektora Infrastruktury GRESB.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gresb.com

EcoVadis

Jako niezależna międzynarodowa platforma ratingów zrównoważonego rozwoju, EcoVadis analizuje i ocenia wyniki firm w kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W szczególności EcoVadis bada, jak odpowiedzialnie firmy działają w obszarach ochrony środowiska, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień.

W uznaniu wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2023 Alpha Trains otrzymała złoty medal i osiągnęła 98-y percentyl. Oznacza to, że jest to wynik wyższy niż 98 procent wszystkich firm ocenianych przez EcoVadis, co plasuje Alpha Trains w pierwszej dziesiątce branży.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ecovadis.com

Cele oparte na nauce (Science Based Targets)

SBTi, czyli inicjatywa celów opartych na nauce, jest wspólnym wysiłkiem CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). Inicjatywa ta pomaga firmom w ustalaniu i osiąganiu celów opartych na nauce (SBT) w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. SBTi dostarcza ramy i kryteria dla firm w zakresie opracowywania i zatwierdzania celów redukcji emisji, zapewniając ich spójność z ogólnymi celami klimatycznymi.

Alpha Trains zobowiązała się do osiągnięcia celów opartych na nauce w 2023 r., demonstrując swoje zaangażowanie w zmiany klimatu i przyczyniając się do globalnych wysiłków na rzecz złagodzenia skutków zmian klimatu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sciencebasedtargets.org

SBTi Science Based Targets Initiative - www.sciencebasedtargets.org

UN Global Compact

Inicjatywa ONZ Global Compact ma na celu zmobilizowanie globalnego ruchu firm i zainteresowanych stron działających w sposób zrównoważony, aby stworzyć świat, jakiego pragniemy. Alpha Trains wspiera cele inicjatywy ONZ Global Compact ("UNGC") i formalnie stała się jej sygnatariuszem w listopadzie 2021 roku. W ten sposób Alpha Trains dostosowuje się do dziesięciu zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz potwierdza swoje zobowiązanie do przyczyniania się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.unglobalcompact.org

UN Global Compact - www.unglobalcompact.org

Green Financing Framework

W 2019 roku Alpha Trains, jako pierwszy europejski leasingodawca pojazdów szynowych, opublikowała dokument „Green Finance Framework”, obejmujący wszystkie „zielone finansowania” emitowane lub wykorzystywane przez Alpha Trains. Do instrumentów finansowania należą zielone obligacje, zielone pożyczki, zielone inwestycje niepubliczne / listy zastawne, a także inne instrumenty finansowe, z których środki są wykorzystywane do celów zdefiniowanych w tym dokumencie.

NASZE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Dlaczego zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne są dla nas ważne?

firmie, w naszym społeczeństwie i dla wszystkich naszych interesariuszy, od pracowników po dostawców, klientów i inwestorów.

Alpha Trains jest bardzo świadoma swojej roli, odpowiedzialności i naszych możliwości wprowadzenia pozytywnych zmian w środowisku i społeczeństwie.

Jako firma chcemy utrzymać i rozszerzyć naszą rolę pioniera w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i stać się punktem odniesienia dla odpowiedzialnego zachowania. Dlatego zdecydowaliśmy się nawiązać długoterminową współpracę z Plan International, niezależną organizacją rozwojową i humanitarną, która promuje prawa dzieci i równe szanse dla chłopców i dziewcząt.

Współpraca z Plan International

Plan International głęboko wierzy, że dziewczęta i chłopcy powinni mieć równe prawa i możliwości na całym świecie. Aby to osiągnąć, Plan International prowadzi zrównoważone projekty rozwoju społeczności w krajach partnerskich i szybko reaguje na sytuacje kryzysowe i katastrofy, które zagrażają życiu dzieci.

Plan International - www.plan.de

W ponad 50 krajach współpracują z dziećmi, młodzieżą, osobami wspierającymi i partnerami wszystkich płci, aby osiągnąć swój globalny cel: 100 milionów dziewcząt może uczyć się, przewodzić, decydować i realizować swój potencjał. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ stanowią podstawę ich zaangażowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.plan.de

Projekt Czysta woda dla Ghany - Plan International - www.plan.de

Alpha Trains Group wspiera projekt "Czysta woda dla Ghany"

Na obszarach wiejskich Ghany w wielu miejscach brakuje czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Choroby spowodowane zanieczyszczoną wodą i brakiem higieny zagrażają zdrowiu dzieci. W szkołach brakuje również toalet i urządzeń do sanitarnych, co stanowi szczególny problem dla dziewcząt.

Projekt ten poprawia dostęp do wody i urządzeń sanitarnych w 20 społecznościach i szkołach w regionach Oti i północno-wschodnim. To ważny projekt dla dzieci w Ghanie i dobra okazja dla Alpha Trains, aby wywiązać się z naszej odpowiedzialności.

Projekt Czysta woda dla Ghany - Plan International - www.plan.de
Projekt Czysta woda dla Ghany - Plan International - www.plan.de
Projekt Czysta woda dla Ghany - Plan International - www.plan.de

NASZ RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


Jako przedsiębiorstwo leasingowe umożliwiamy przesiadkę z dróg na tory i w ten sposób wnosimy istotny wkład w zmniejszenie szkodliwości transportu drogowego dla środowiska.

W raporcie Sustainability Report opisano całościowe podejście Alpha Trains do zrównoważonego rozwoju i omówiono szczegółowo nasze działania w tym zakresie.

Alpha Trains Sustainability Report